دستگاهها و افراد مشمول قانون گزینش

داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیررسمی یا غیر ثابت ( پیمانی،قراردادی،روزمزد،خریدخدمت،حق التدریس و عناوین مشابه )،متعهدین خدمت،متقاضیان استخدام مشمول قانون کار در کلیه دستگاههای اجرائی،داوطلبان بورسیه های بلند مدت داخل و خارج کشور،مآمورین ثابت خارج از کشور،مآمورین و منتقلین به دستگاههای مشمول قانون گزینش در مشاغل حساس،داوطلبان پذیرفته شده در مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرائی،پذیرفته شدگان در مراکز و دانشسراهای تربیت معلم،تعهد دبیری و کارکنان شرکتهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاههای اجرائی جهت بکارگیری در مشاغل اداری،کارشناسی،آموزشی و حساس تماماً مشمولین قانون گزینش می باشند.

کلیه وزارتخانه ها ( بجز اطلاعات )،سازمانها،مؤسسات  و شرکتهای دولتی،شهرداریهای کشور،بانکهای کشور،نهادهای انقلاب اسلامی،مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و ... مشمول قانون گزینش می باشند.

ضمناً داوطلبان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیر وابسته به دستگاههای مشمول قانون گزینش و همچنین قضات و اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پرسنل نیروهای مسلح اعم از کادر نظامی و غیر نظامی ارتش،سپاه و نیروی انتظامی از شمول قانون گزینش مستثنی بوده و تابع ضوابط مربوط به خود می باشند.

ارکان گزینش کشور

1-     رئیس جمهور:

   ریاست  عالیه گزینش کشور را بعهده داشته و میتواند امور گزینش کشور را مستقیماً اداره نماید و یا آنرا به عهده دیگری بگذارد.

2-     هیأت عالی گزینش:

   این هیأت توسط رئیس جمهور و طبق ضوابط موجود تشکیل می گرددو از جمله وظایف آن ایجاد هیأت مرکزی گزینش در دستگاههای اجرائی،تعیین سیاستها،خط مشی ها و ضوابط گزینش و همچنین بررسی و احراز صلاحیت اعضاء هیأتها و هسته های گزینش  و نظارت بر حسن اجرای مقررات است. دبیرخانه این هیأت در نهاد ریاست جمهوری مستقر می باشد و زیر نظر هیأت عالی گزینش اداره می شود. دبیر مسئول اجرای مقررات و تصمیمات هیأت عالی است.

3-     هیأتهای مرکزی گزینش:

   مسئول نظارت و هماهنگی در اجرای قانون گزینش و مقررات مربوطه در دستگاههای مشمول قانون می باشند و از جمله وظایف این هیأتها تجدید نظر در مرحله دوم،ایجاد هسته های گزینش،بررسی،انتخاب و معرفی اعضاء هسته ها و ... می باشد.امور اجرائی هیأت مرکزی توسط دبیرخانه این هیأت که دارای یک مسئول ومستقر در حوزه ستادی دستگاه می باشد انجام می پذیرد.

4-     هسته های گزینش:

   مرجع ابتدایی بررسی صلاحیت داوطلبان استخدام و سایر موارد مذکور در قانون گزینش می باشند.

مدیر هسته مسئولیت اداره امور اجرائی هسته را بر عهده دارد.

از جمله وظایف هسته ها اجرای دستورالعملها،بخشنامه ها و سایر امور محوله از سوی هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش می باشد.